Περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντικές μελέτες

Οικοσύστημα - Νασιάκος Σωτήριος > Περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντικές μελέτες απαιτούνται για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες. Το γραφείο μας διαθέτει Πτυχίο Μελετητή στην Κατηγορία 27 “Περιβαλλοντικές Μελέτες” – Τάξη Α’ και αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών όπως:

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων